Home » Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Герб учнівської республіки гімназії №9

Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  приділяє значну увагу формуванню і розвитку соціально  активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Протягом кількох років гімназія займалась пошуком оптимальних форм організації учнівського самоврядування, яке здійснювало б суттєвий виховний вплив на гімназистів шляхом залучення їх до активної і свідомої  участі у житті навчального закладу, міста, країни. Забезпечення навчання учнівського активу, озброєння лідерів прийомами активізації діяльності учнівських колективів призвело до їх плідної роботи у сфері парламентської діяльності, сприяло згуртуванню однодумців, максимальному врахуванню потреб та інтересів гімназистів, творчому опрацюванню набутого досвіду, перспективному плануванню роботи та модернізації структури парламентської діяльності дітей. Учнівське представництво, яке почало свою діяльність у 2001р, пізніше  було реорганізовано в Учнівський парламент.

Розширення сфер діяльності навчального закладу, встановлення міжнародних зв’язків, потреба у  залученні до роботи різновікових категорій учнів та організація їх навчання лідерським якостям підштовхнули до ідеї створення Учнівської республіки, до головних органів якої належать три інститути: президент, парламент, уряд.

Гімназійне учнівське самоврядування працює над виконанням вимог, які сприяють атмосфері порядку, дисципліні, успішній навчальній і позакласній діяльності.  Діяльність органів учнівського са­моврядування безпосе­редньо пов’язана з  діяльністю адміністрації гімназії і передбачає реалізацію таких завдань:

– спрямовування й коор­динація зусиль усіх пе­дагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення на­вчально-виховного процесу, забезпечення єдності їхньої діяльності;

–  допомога органам учнівського самовряду­вання у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу зважають на думки та рішення органів учнівського са­моврядування, підтримка корисних починань;

–  безпосередня співпраця з тими учнями-лідерами, які очолюють органи учнівського самоврядування у гімназії.

Вибори Президента гімназії проводяться у травні, в кінці навчального року. Виборам передує передвиборча кампанія, протягом якої учні, які зареєструвались кандидатами на посаду Президента, пропонують на розгляд виборців свої передвиборчі програми.

Вибори в класних колективах здійснюються за тією ж схемою і новий Президент має змогу познайомитись з Президентами класів та проконсультувати їх до початку роботи у новому році..

Новий Президент та уряд починають роботу з початком навчального року.

У Республіці склалась тісна співпраця та взаємопідтримка  президентського складу різних  поколінь, що знайшло своє  підтвердження у документі Учнівської республіки «Тристороння угода про широку співпрацю в межах Учнівської Республіки гімназії №9», який було складено екс-президентами Красовим Антоном, Прадіденком Олександром, Меліновим Денисом. За традицією, наступні покоління керівників учнівського самоврядування  після закінчення терміну дії своїх повноважень продовжують активну роботу по зміцненню позицій Учнівської Республіки, передають досвід новообраним лідерам.

Успішний досвід роботи в органах учнівського самоврядування, активна життєва позиція, виражені лідерські  та патріотичні якості сприяють зміцненню авторитету учнів  та довіри до них гімназистів. Так, міністр екології та спорту Кравченко Денис (2009-2010 н.р.) був обраний Президентом гімназії на 2010-2011 н.р.,; міністр культури та дозвілля Романов Денис (2010-2011 н.р.) обраний у травні 2011р Президентом гімназії на 2011-2012 н.р.

Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом гімназії на засадах співпраці , що сприяє творчій діяльності учнів і дорослих Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є: забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, керівництва справами гімназії. Створення у гімназії Ради координаторів Учнівської Республіки у значній мірі сприяло ефективній діяльності органів  учнівського самоврядування .

У кожному класному колективі діє власна модель учнівського самоврядування, яка має виражений взаємозв’язок зі структурою загальногімназійної  моделі, чіткий розподіл доручень  між членами класу та консультативне педагогічне  керівництво з боку класного керівника.

Колективним органом самоврядування в класі є збори  класного колективу.

Процес планування роботи Учнівської Республіки на рік також зазнав  суттєвих змін. З 2010 року при   плануванні виховних заходів на наступний навчальний рік  враховуються пропозиції керівництва Республіки. В процесі співпраці щорічно народжуються нові ідеї.

Так, у 2010-2011 н.р. силами учнівського самоврядування за підтримки педколективу було забезпечено функціонування радіовузола та трансляція передач для гімназистів. Спільно з лідерами Учнівської Республіки було розроблено заходи, спрямовані на розвиток та зміцнення  патріотичних почуттів гімназистів до свого навчального закладу, поваги до його традицій та історії. Так, у 2011-2012 н.р. заплановано проведення  в гімназії Тижня гімназії ( вересень 2011р ,  в рамках Місячника громадянського виховання), Тижня учнівського самоврядування ( жовтень 2011р,, в рамках Місячника правового виховання), Тижня музею ( травень 2012р).

Працюючи над створенням іміджу лідера учнівського самоврядування, педагогічний колектив запропонував проведення для  керівників Учнівської Республіки з 2011-2012 н.р. занять з етикету та риторики на базі театрального гуртка гімназії та гуртка «Юні журналісти».

Керівництво Учнівської Республіки різних років було і традиційно залишається для гімназистів  взірцем дотримання ділового стилю одягу, культури спілкування, користується авторитетом та повагою. Лідери Учнівської Республіки неодноразово  гідно представляють гімназію на загальноміських, обласних та всеукраїнських заходах.

Члени Учнівської Республіки  активно співпрацюють з міськими та обласними організаціями, які займаються розвитком учнівського самоврядування : vіським та обласним парламентами дітей, постійно є слухачами міських сесій дитячого парламенту дітей. Лідери Учнівської республіки  Чорний Богдан, Прадіденко Олександр, Кравченко Денис плідно  працювали   в органах  міського  та обласного парламенту дітей (2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 рр). Президента Учнівської Республіки Прадіденка Олександра (2008-2009 н.р.) було обрано головою міського парламенту дітей у 2009-2010 н.р., Президент гімназії 2010-2011 н.р. Кравченко Денис був обраний заступником голови міського парламенту дітей у 2010-2011 н.р.Новим етапом у діяльності Учнівської Республіки  стала тісна співпраця з батьками. З 2008 року розпочав свою діяльність у гімназії батьківський клуб «Порадник», допоміжний підрозділ системи виховної роботи гімназії, створений на добровільній основі з представників батьківської громадськості, який здійснює діяльність, спрямовану на підтримку та розвиток учнівського самоврядування гімназії. В рамках роботи секторів клубу «Імідж», «Лідер», «Партнер», «Затійник», Інформатор», «Консультує лікар», «Закон і порядок» учням надаються поради щодо формування власного іміджу, вмінь займатися керівною діяльністю, інформувати, презентувати, рекламувати, захищати себе та близьких, співпрацювати з іншими людьми, рекомендації щодо організації змістовного відпочинку, збереження здоров’я.  Досвід батьків, серед яких великий відсоток є  працівниками закладів освіти, культури, правоохоронних структур, медичними працівниками тощо  сприяє формуванню в учнів життєвого та соціального досвіду, громадської позиції, самосвідомості та національної свідомості, життєвих орієнтирів відповідно до моральних та християнських норм суспільства.

Представники Учнівської Республіки, її лідери  не залишаються осторонь проблемних питань закладу, міста, його мешканців, екології, охоче беруть участь в  акціях та проектах суспільного значення.

Стимулом для подальшого розвитку учнівського самоврядування в гімназії, в  класних колективах, пошуку класними керівниками ефективних форм роботи з учнями стало проведення з 2006р щорічного гімназійного конкурсу “Кращий клас року”, який ставить своєю метою згуртування класів  у  суспільно-корисній діяльності, виховання активної громадської позиції, вміння діяти злагоджено. Положення про проведення конкурсу було розроблене ініціативною групою, до складу якої увійшли представники педагогічного колективу та Учнівської Республіки. У конкурсі беруть участь всі класи гімназії/

Один  з етапів конкурсу враховує результативність  проектної діяльності класів в рамках суспільної акції “Громадянин”, яку щорічно з 2001 року проводить “Нова Доба”. З 2001 по 20011 рік учні гімназії отримали десятки дипломів за активну участь в акції і шість разів виходили переможцями її фінальної частини. Участь в акції  з 2005 року беруть всі класи гімназії. Класні керівники, лідери учнівського самоврядування  проводять змістовну роботу з дитячими колективами, батьківською громадськістю з питань визначення та доведення актуальності теми обраного проекту, планування кроків по реалізації поставленої мети, підготовки робочої  документації, підведення підсумків роботи та аналізу колективної діяльності. Вибір тем для проектної діяльності свідчить про небайдуже ставлення гімназистів до проблем навчального закладу, міста, суспільства в цілому, готовність зробити посильний внесок у вирішення суспільно значимих справ.

Серед тем проектів, обраних класами для реалізації, стали  : допомога  вихованцям дитячого будинку «Барвінок» та пацієнтам психіатричного відділення  лікарні у с. Новому, проведення дослідницької роботи та створення тематичних фотовиставок «Моє рідне місто – Кіровоград»,  «Духовні скарби нашого краю», «Спортивна гордість гімназії», проекти екологічного спрямування «Енергозбереження», « Допомога птахам міста», волонтерські проекти за темами : «Дайте негативним явищам волю, заведуть в неволю …» (робота з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі) та  «Кіровоградщина серед лідерів з онкозахворювань», виготовлення  костюмів для членів гімназійних гуртків та  для проведення новорічних свят, збір бібліотечки творів письменників нашого краю, благоустрій навчальних кабінетів та приміщень гімназії та з  початку 2008-2009 навчального року – дворічний загальношкільний  проект :: створення Музею гімназії.  В ході проведення Акції класами було вивчено актуальність обраних тем та розроблено шляхи реалізації поставленої мети, проведено всі заплановані етапи її реалізації, презентовано  результат роботи.

З 2006 по 2011 рр переможцями Всеукраїнського етапу акції “Громадянин”, учасниками фіналу акції у м. Київ, які отримали дипломи  Всеукраїнської Асоціації викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін “Нова Доба”стали  6 класних колективів гімназії.  У 2007-2008 н.р. дипломом переможця Всеукраїнського етапу суспільної акції «Молодіжна рада у місцевій громаді» нагороджено класний колектив 11А класу під керівництвом вчителя Сайко А.А.

З  початку 2008-2009 навчального року акція «Громадянин» об’єднала зусилля всіх класних колективів, педколективу та батьківської громадськості у дворічному загальношкільному  проекті : «Створення Музею гімназії», який було успішно реалізовано у 2010-2011 н.р.: музей гімназії був офіційно зареєстрований у січні 2011р.

Лідери Учнівської Республіки виступили одними з ініціаторів та організаторів гімназійної акції «Відродимо історію гімназії разом», яка розпочалась в гімназії у 2010-2011 н.р.   Акція, спрямовано на розвиток музейної справи в закладі, активізувала пошуково-дослідницьку роботу  в гімназії, сприяла зміцненню зв’язків гімназії зі своїми випускниками, вчителями гімназії минулих років, збагаченню музею новими документальними матеріалами.

Невід’ємною частиною роботи з громадянського виховання гімназистів є формування шанобливого ставлення до людей старшого віку, уваги до молодших школярів, зацікавленість у волонтерській та дослідницькій діяльності. Спираючись на учнівське самоврядування, гімназія відроджує систему вожатства, формування волонтерських груп для роботи в мікрорайоні по наданню посильної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей.   Традиційним стало проведення гімназійної акції «Сімейний архів», яка включає збір спогадів про рідних, які брали участь у Великій Вітчизняній війні, були свідками воєнних дій, постраждали в роки голодомору. У 2010-2011 н.р. учні гімназії стали активними учасниками обласної акції «Слід війни у моїй сім’ї». Це збагачує життєвий досвід учнів, виховує кращі моральні якості, почуття відповідальності за інших людей, повагу до історії та національних традицій.

Учнівське самоврядування активно підтримує роботу Євроклубу гімназії, створеного у 2005 році, завданням якого стало виховання національної самосвідомості, інтернаціональних почуттів у підростаючого покоління, розширення знань учнів про сучасне життя європейських країн, встановлення зв’язків з однолітками, що проживають за кордоном, залучення гімназистів до участі в міжнародних молодіжних програмах та проектах. Зацікавленість гімназії у встановленні відносин з навчальними закладами європейських країн, активна  діяльність в рамках міжнародних  конкурсних заходів сприяла  двом перемогам у  Міжнародному проекті “Разом до Європи” з обміну делегаціями учнів та вчителів між гімназією №9 та колективом гімназії ім. Лукаша Горницького м. Освєнцим (Польща). Програма ознайомлення польських гостей із життям гімназії,  міста, країни є  інформативно та наочно насиченою завдяки спільним творчим зусиллям учнів та вчителів гімназії, їх вмінню створити атмосферу взаємопідтримки та взаєморозуміння, доброзичливості, продемонструвати щиру повагу до національних традицій та традицій Польщі, гідно представити обличчя сучасної молодої людини – представника Української держави. Одним з питань, які вивчались польськими представниками в гімназії, була робота органів учнівського самоврядування. Обмін досвідом з питань створення демократичного учнівського середовища на міжнародному рівні виявився цікавим та корисним. Члени Учнівської Республіки підтримують зв’язок з випускниками гімназії, які навчаються та працюють за кордоном.Яскравим прикладом  розвитку творчих здібностей учнів,  їх бажанням  висвітлювати події з життя гімназії для зацікавленого кола читачів та слухачів  є випуск гімназійної газети “Вісник гімназії” та радіопередач для гімназистів.  Цим видом діяльності керує Пресцентр Учнівської Республіки (координатор – керівник гімназійного гуртка «Юні журналісти» Тихоненко С.О.)

Сторінки газети «Вісник гімназії» містять інформацію про історію та традиції навчального закладу, вчителів, класні колективи, перемоги в навчальній та виховній діяльності, роздуми над питаннями, що хвилюють учнів,  діяльність органів самоврядування, роботу Євроклубу тощо. У 2010-2011 н.р. газета «Вісник гімназії» стала лауреатом національного конкурсу шкільних газет.

З кожним роком зростає роль учнівського самоврядування  в організації та проведенні загальношкільних заходів, в організації змістовного дозвілля учнів, в оцінюванні результативності участі класних колективів в конкурсах та акціях. Учнівська Республіка бере активну участь  в організації та проведенні заходів, присвяченим видатним подіям в історії гімназії, міста,нашої країни, в організації новорічних ранків, вечорів відпочинку, проведенні Дня Наума, в організації та оцінюванні конкурсу «Кращий клас року», Фестивалю Дружин Юних рятівників, Фестивалю Дружин Юних Інспекторів руху, в акціях «Громадянин», «Сімейний архів», в акціях милосердя, волонтерській роботі тощо.

У 2010-2011 н.р. спільно з представниками  учнівського самоврядування було успішно проведено  зустріч з педагогічним складом гімназії минулих років , присвячену Дню вчителя, організовано перші екскурсії у Музеї гімназії для гімназистів, День відкритих дверей в гімназії, забезпечено успішне представлення командами гімназії Чехії та Австрії на Єврофестах 2010. 2011, виступ агітбригади гімназії на міському фестивалі екологічних агітбригад ( ІІ місце), загальношкільні заходи :конкурс-виставку дитячої майстерності  «Золоті руки», конкурс дизайнерських проектів «Моя гімназія у майбутньому», екологічний конкурс-захист електронних презентацій  «Екскурсія зимовим садом гімназії», шкільний етап фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників, конкурс талантів «Крок до зірок», благодійний концерт «Збудуємо храм», кошти від якого було передано на будівництво храму в  р-ні Новомиколаївки., «Серце до серця»,  «Біла квітка» (надання допомоги хворим дітям),, «З долоньки в долоньку» (подарунки для вихованців школи-інтернату у Добровеличківці до Дня Святого Миколая), співпраця з обласною організацією «Товариство Червоного Хреста України» (допомога малозабезпеченим мешканцям міста). Учні гімназії стали учасниками міських акцій «Flash mob», «Живий КВІЛТ» на підтримку хворих на СНІД.

Лідери Учнівської Республіки представили досвід діяльності учнівського самоврядування гімназії на Всеукраїнському Форумі “Діти єднають Україну”    м. Тернопіль. (ІІ місце).

У 2010-2011н.р. учнівським самоврядуванням гімназії було ініційовано та проведено на належному організаційному рівні новий учнівський конкурс «Гімназист року», у якому взяли участь  учні різних вікових категорій.  Переможцем конкурсу, володарем почесного Кубку та грамоти Учнівської Республіки стала учениця 9А класу Мальгіна Наталія за значні досягнення у навчанні та у суспільній діяльності.

Президент Учнівської Республіки Мелінов Денис (2009-2010 н.р.) став переможцем міського конкурсу «Дитина року-2011» у номінації «За розвиток дитячого громадського руху»

З метою сприяння вихованню патріотичних почуттів учнів до свого навчального закладу, ознайомленню з його історією, традиціями розвитку традицій учнівського самоврядування, обміну досвідом поколінь діячів Учнівської Республіки, активізації пошуків шляхів вдосконалення функціонування Учнівської Республіки, тіснішої співпраці учнів, вчителів, батьків, в гімназії у 2011-2012 н.р. вперше проведено тематичні Тижні:

Тиждень гімназії,

Тиждень учнівського самоврядування,

Тиждень музею гімназії. у підготовці та проведенні яких активну роль відігравали представники Учнівської Республіки.

В рамках Тижня учнівського самоврядування було забезпечено проведення І форуму Учнівської Республіки з участю президентів Учнівської Республіки різних років.

Під час форуму, на якому були присутні лідери учнівського самоврядування гімназії, представники від 5-11х класів гімназії, адміністрації закладу, вчителі-координатори, батьки, екс-президенти  республіки Красов Антон, Прадіденко Олександр, Мелінов Денис, Кравченко Денис,  були проведені:

1. Лекція «Учнівське самоврядування як інструмент для власного розвитку»

2. Прес-конференція Президентів Учнівської Республіки на тему: «Проблеми Учнівської  Республіки: що хвилює учнів?»

3. Тренінг для лідерів Учнівської Республіки «Лідерські та організаційні навички: як застосовувати їх на практиці»

4. Круглий стіл на тему «Учнівське самоврядування:як створити «швейцарський годинник».

Проведення цього форуму стало яскравою подією в житті гімназії,  сприяло посиленню уваги до проблем самоврядування, виявило  перспективи його подальшого розвитку.

Протягом Тижня відбулись виховні години у 5-11х класах з участю представників Учнівської Республіки, на яких  у формі живого спілкування було  розглянуто різні сфери діяльності учнів, у т.ч. наголошено на необхідності розвитку учнівського самоврядування в класних колективах.

10 жовтня було підбито підсумки раніше оголошеного лідерами учнівського самоврядування конкурсу на кращий герб Учнівської Республіки. Переможцем конкурсу став колектив учнів 10х класів.

Протягом тижня було продовжено роботу по збору матеріалів з історії учнівського самоврядування .

Адміністрація гімназії,  керівництво Учнівської  Республіки  цінують внесок діячів учнівського самоврядування у розвиток традицій навчального закладу,  виховання гімназистів в атмосфері поваги, взаєморозуміння, творчої співпраці,  у формування активної життєвої та громадянської  позиції, патріотизму, кращих моральних якостей учнів,  у зміцненні зв’язків поколінь. Щороку на урочистих лінійках до  Дня Наума та на Святі останнього дзвоника  лідери Учнівської Республіки нагороджуються  грамотами, подяками та пам’ятними подарунками.

День самоврядування